Проекти

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів, розвитком їх науково-дослідної та науково-технічної діяльності, інтеграції науки й освіти. Навчально-виховна практика потребує технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку та самореалізації особистості, формуванню особистісної конкурентоздатності. Проектна діяльність особистості, що необхідна суспільству майбутнього і сьогоденню, виробляється в процесі виконання проектів.

На сьогодні досить ефективно застосовують проектне навчання, проектні технології та проектну робота з організації діяльності вчителя, з учнем, з сім’єю, як доповнення до інших видів діяльності.

Цільові проекти, які реалізовує ЗНЗ №243

Проект «Єдиний інформаційний простір у школі»

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки.

Проект «Інновації у сучасній школі»

Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

Завдання проекту:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Проект «Обдарована дитина»

Мета: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного ,естетичного.

Педагогічне партнерство. Проект «Освіта без кордонів»

Мета:

 • підвищити інтерес до вивчення іноземних мов;
 • удосконалити мовленнєві компетенції учнів і вчителів;
 • підвищити кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов;
 • підвищити рівень комунікативної культури учнів.

Проект «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ»

Актуальність. Сьогодні, коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціонувати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитися впродовж усього життя. Завдання освіти – формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.

Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційно-комунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізаційних, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних).

Урок супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо.

За допомогою педагогічних програмних засобів (ППЗ) забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Тому необхідно навчити вчителя навчати дітей використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, самому орієнтуватися у мультимедійному просторі.

Мета: набуття та розвиток вчителем певних компетентностей, які повинні забезпечити йому можливість навчатися самому та навчати інших в умовах динамічного розвитку сучасного світу.

Об’єкт дослідження: вчителі початкових класів, вчителі англійської мови, німецької мови, фізичної культури, музики, що викладають у початковій школі.

Предмет дослідження: вміння вчителів формувати ключові і предметні компетентності учнів початкової школи засобами ІКТ.

Гіпотеза: формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ можливе завдяки таким чинникам:

 • володіння вчителями методиками використанням ІКТ на уроці;
 • вміння педагогів технічно користуватися ІКТ і допомагати в цьому дітям;
 • застосування на практиці отриманих знань, навичок, умінь.

Задачі дослідження:

 • опанування вчителями методик навчання, використовуючи ІКТ;
 • вироблення навичок орієнтування педагогів в мультимедійному просторі;
 • вміння технічно користуватися засобами ІКТ;
 • створення навчальних електронних посібників для застосування на уроках у початковій школі.

Методи дослідження.

Теоретичний – вивчення педагогічної та технічної літератури про проведення уроків з ІКТ; ознайомлення з досвідом роботи вчителів країни, міста з даного питання; систематизація та класифікація отриманих знань.

Практичний – анкетування, тестування, спостереження, застосування на практиці.

Статистичний – отримання та обробка проміжних та кінцевих результатів дослідження.

Удосконалення навчально-виховного процесу. Проект «Профільне навчання»

Мета: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

 • забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;
 • забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;
 • сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;
 • спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
 • налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими установами;
 • налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;
 • створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Проект «Школа – толерантне середовище»

Мета проекту:

 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідногогромадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;
 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;
 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;
 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;
 • поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;
 • сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу.