Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ЗЗСО № 243

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1- 4  класів

Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу МОН України

від 13.07.2021813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Наказ МОН України № 1146 від 16.09.2020 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ) v

Наказ МОН України № 1154 від 27.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Наказ МОН України № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій Українській школі» (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

Відповідно п.28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюються у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

      Оцінювання результату особистісних надбань учня/учениці у 1-4 х класах  виражається вербальною оцінкою.

      Оцінювання результату  навчання учнів 1-2 класів здійснюється вербально,  у Свідоцтві досягнень позначається  « V».

      Оцінювання результату  навчання учнів 3-4 класів здійснюється, за рішенням педагогічної ради ЗЗСО №243 від  30.08.2021 року,  за рівнями : початковий, середній достатній, високий. У Свідоцтві досягнень позначається П/ С/Д//В.

     Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів


     Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text